VietGAP Tp.HCM

Các biện pháp đánh giá, loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy khi sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 11892 “VietGAP trồng trọt”

Các biện pháp đánh giá, loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy khi sản xuất theo tiêu chuẩn  TCVN 11892 “VietGAP trồng trọt”

Việc đánh giá, lựa chọn vùng sản xuất là điều kiện tiên quyết trong việc chuẩn bị sản xuất nông sản theo qui trình VietGAP nằm tạo ra các sản phẩm an toàn cung cấp cho thị trường. Từ vấn đề trên khi bắt đầu triển khai canh tác chúng ta cần có biện pháp đánh giá, loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy trong quá trình sản xuất gây ảnh hưởng đến năng xuất và chất lượng, cụ thể:

  • Lựa chọn vùng sản xuất phải đảm bảo điều kiện sinh thái tối ưu cho mỗi loại cây trồng.
  • Nhà sản xuất phải có bản đồ về vùng đất lựa chọn cho sản xuất trong đó có phân định các lô sản xuất, khu vực sơ chế (nếu có), nhà kho, khu vực chứa hóa chất,…
  • Tìm hiểu lịch sử của vùng sản xuất, mục đích sử dụng trước đây là gì, các hoạt động đó có khả năng gây ô nhiễm lên đất trồng và nước tưới hay không?
  • Tiến hành lấy mẫu đất, nước và đánh giá về các chỉ tiêu hóa học, sinh học tại các phòng phân tích có đủ năng lực và được so sánh với mức tối đa cho phép về điều kiện cho sản xuất an toàn tại bảng 1 và bảng 2.

Bảng 1. Giá trị giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại nặng trong đất, giá thể.

TT Thông số(1) Giá trị giới hạn

(mg/kg đất khô)

1 Arsen (As) 15
2 Cadimi (Cd) 1,5
3 Chì (Pb) 70
4 Crom (Cr) 150
4 Đồng (Cu) 100
5 Kẽm (Zn) 200

CHÚ THÍCH 1: Trích từ QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số  kim loại nặng trong đất.

Bảng 2. Giá trị giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại nặng, vi sinh vật gây hại trong nước tưới đối với sản xuất rau, quả tươi.

TT Thông số(2) Đơn vị Giá trị giới hạn Ghi chú
1 Thuỷ ngân (Hg) mg/l 0,001
2 Cadimi (Cd) mg/l 0,01
3 Arsen (As) mg/l 0,05
4 Chì (Pb) mg/l 0,05
5 Fecal. Coli Số vi khuẩn/ 100ml 200 Đối với rau, quả ăn tươi sống

 

CHÚ THÍCH 2: Trích từ QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.

 

Vùng sản xuất rau an toàn, đạt chứng nhận VietGAP tại xã Phước Vĩnh An
  • Nếu kết quả phân tích cho thấy mức độ ô nhiễm của vùng sản xuất vượt mức tối đa cho phép thì:

+ Tìm hiểu nguyên nhân;

+ Xác định biện pháp xử lý thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro (có thể thông qua tư vấn của chuyên gia kỹ thuật);

+ Nếu không có khả năng kiểm soát được ô nhiễm theo đánh giá của chuyên gia kỹ thuật thì không lựa chọn vùng sản xuất đó.

  • Các biện pháp làm giảm mối nguy sinh học lên vùng sản xuất:

+ Cách ly vùng sản xuất với khu vực chăn thả vật nuôi, chuồng trại chăn nuôi. Biện pháp tốt nhất là không thả vật nuôi trong vùng sản xuất vì trong chất thải vật nuôi có nhiều sinh vật có khả năng gây ô nhiễm nguồn đất và nước tưới;

+ Nếu bắt buộc phải chăn nuôi thì phải có chuồng trại và có biện pháp xử lý chất thải (ủ hoai mục, xử lý bằng vi sinh vật hữu hiệu – EM, Biogas,…) đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường sản xuất và sản phẩm khi thu hoạch.

Xây dựng nhà lưới giúp giảm mối nguy sinh học lên nơi sản xuất

Nguyễn Thanh Tín

Bạn cũng có thể thích